BUILD shadow 8"


$116.50 USD Doanh thu Cứu

GIÁ ĐẦY ĐỦBUILD shadow NECESSITE Collection, Tier 1 - Heritage 8" handmade cement square with cityscape, shadow, and cosmopolitan.

Desire khuyến nghị sử dụng loại vữa không chứa sắc tố, linh hoạt, không có cát. Đối với các mẫu Chiều rộng khớp mong muốn được đề xuất là 1/16.